Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fejes Endre: A hazudós

2009.02.07

Nyári estéken fönt ültünk a pad támláján, szorosan, mint dróton a madarak, lábunkkal harangozva a levegõben, és szájharmonikáztunk. Ahogy megzörrent orrunk elõtt a bokor, ledobtuk magunkat a földre, készen arra, hogy elfussunk. De nem a csõsz, hanem õ jelent meg, a hazudós. Soha nem használta az utakat. Szabadon járt, mint a halak a tenger vizében, keresztül a tér gondozott füvén-bokrán, és ezért is hallatlanul csodáltuk valamennyien. Elõfordult, hogy a csõsz megkergette, ilyenkor fürge, tornacipõs lábát megszaporázta, és vissza-visszanevetett, ahogy a távolság nõtt közöttük. Késõbb valamelyik bokorból megint elõbukkant, és komoly ábrázattal mesélni kezdte valószínûtlen történeteit. Elõfordult az is, hogy a csõsz megfogta. Ilyenkor pufogott hátán a bot, úgy vitték be a Kenyérmezõ utca sarkán levõ rendõrõrsre. Olykor idézést kapott a Szerb utcai gyermekbíróságra, és mi áhítattal és tisztelettel bámultuk õt. Késõbb elmesélte, hogy a rendõrbíró magázta, majd megkérte, négy órát maradjon a fogdában. Megesett, hogy napokra eltûnt. Mikor újra megjelent, elkért egy cigarettavéget, és nagyokat szipákolva közölte, hogy a Margitszigeten, a Palatinus szállóban lakik pillanatnyilag, mert otthon ciánoznak.- A szálló mennyezete színüveg, besüt a hold, és ha végigdõlök a selyemágyon, a csillagokat számolom. Reggel csöngetek, és csodálatos ezüsttálon egy egész libamájat hoznak be. A portás meg szalutál - és hegyeset köpött a kavicsok közé, mert a nyelvét csípte a nikotin.Késõbb lejött az apja, félszemû, goromba bádogos, és nadrágszíjjal keményen elpüfölte, majd nyakánál fogva cipelte haza. Sokáig, még a Berzsenyi utca végérõl is visszahallatszott keserves jajgatása.Most, ahogy a sötét bokorból elõlépett a gázlámpa sápadt fényébe, mint valami huncut, varázslatokhoz értõ kis manó, egyetlen intéssel elhallgattatott bennünket. Elõrenyújtott tenyerében egy fekete lapú, fehér-piros számokkal teleírt szerkezet lapult. Türelmetlen szóval, kapkodva elmagyarázta a szabályokat, fölvonta szemöldökét és kiáltozott.- Mindenki tett? Nincs tovább!Megnyomott egy gombot, a parányi csontgolyó sebesen pörgött, és percek alatt elvesztette nyolcvan fillérjét. A szerkezetet messze elhajította, megvetõ, gúnyos kis mosolyt küldött utána, leült a padra, és maga elé bámult. Mi cigarettával kínáltuk, és kértük õt, hogy meséljen.Fölnézett a sötét égre, fölizzott cigarettáján a parázs, és csöndesen mesélni kezdett.- Reggel, amikor megvirradt, fölmentem a Sashegyre. Végigfeküdtem egy fehér sziklán, és bámultam a napot, ahogy fölkapaszkodik az OTI-torony tetejére. A város fölött füst lebegett, de a napot nem bírta eltakarni. Mellettem apró gyíkok süttették magukat. Lehúztam a trikómat, és hátamat a hûs kõhöz szorítottam. Egyszerre egy gyönyörû lány jött felém. Hófehér volt a blúza, és a haja olyan hosszú volt, hogy a derekáig ért. A színe pedig, mint a nagyjátszótéren a gesztenyefa levele, amikor hullani kezd. Leült mellém, és megmondta a nevét.Anna. Igen, Annának hívták.Kettétörtem az almámat, és a felét nekiadtam. Sokáig néztük a Dunát. Olyan kék volt, mint a szeme. Messze lakik nagyon, olyan messze, ahová már nem tudtunk ellátni. Kezét elõrenyújtva mutatta az irányt, de ott már csak köd volt.A Szent Anna tónál.Onnan jött. Ott magasak a hegyek, és a fenyõfák az égig érnek. Kis házakban laknak az emberek, és a fákra is föl szabad mászni, mert az erdõben nincsen csõsz. A tóban lehet fürödni, és aranyhalak úsznak benne, mint az állatkertiben.Megkért, hogy menjek vele, a feleségem lesz. És én megígértem neki. Akkor megcsókolta a számat, és elment, mert dolga volt. És én elutazom vele holnap messzire, és soha többé nem láttok…Már messze járt, apró termetét az utolsó gázlámpa világította a Légszesz utca sarkán, mikor föltört belõlünk a düh, és köveket hajigálva utána, kiáltoztunk:- Hazudsz, hazudós! Hazudsz, hazudós!De éjjel, mikor a paplanok alá bújtunk és elszenderültünk, édes nyál futott a szánkba, mert égbe nyúló fenyõk között jártunk, és a lombok színe olyan volt, mint Annának a haja.…Elröpült egy esztendõ, és már nem ültünk a pad támláján, harmonikáink is régen berozsdásodtak. Beolajoztuk hajunkat, és fényes, lázas szemmel bámultuk a szomszéd polgári iskolából idejáró lányokat. Vastagodó hangon vitáztunk, hevesen és izgatottan, mintha birokra kelnénk, és suttogásunk úgy hangzott, mint egy rekedt, befulladt, ócska réztrombita, amibe valaki csak úgy próbából belefúj.Volt a lányok között egy, akibe mindannyian szerelmesek voltunk. Bodorított, gesztenyeszín haja, nagy, csodálkozó szeme, apró egérfogai, csipkelõdõ nyelve engem is remegõ izgalomba hozott. Tudta, hogy szép, és azt is, hogy ha szemünkbe néz, ha feszülõ, kemény karját csak úgy véletlenül hozzánk érinti, vagy a padon szorosan ülve megérezzük csípõje melegét, megszédülünk, mint a perzselõ tûz körül röpködõ bogarak. És lesütött szemmel, zavartan piszkáljuk izzadó tenyerünket.Játszottunk találós kérdéseket, versenyt futottunk lélekszakadtáig, elfulladva, levegõ után kapkodva a célban, ahol õ állt, csengõ hangon kacagva, és kedves mosollyal jutalmazva a sápadt, gyöngyözõ homlokú, boldog gyõztest. És õ játszott velünk, és mi hallatlan virtusokat követtünk el, úgy érezve, hogy élettel-halállal dacolunk. Verekedtünk keményre szorított ököllel, kaviccsal zúztuk szét a gázlámpa hosszúkás buráját, páros lábbal ugrottuk keresztül a padot, és fölgyújtottuk a papírkosarat, amibe a csõsz a hegyes botra tûzdelt papírokat gyûjtötte.Szívtuk egymás után a cigarettákat, hosszan, mélyen le a mellünkre, hányingerünk volt állandóan, és néha jólesett volna meghalni.Csak õ maradt a régi.Mikor a lámpagyújtogató fölnyúlt hosszú botjával az alkonyatba, és a tér utolsó lámpájánál végezte el komor szertartását, széthajtotta valamelyik bokrot, és megjelent. Ültünk szorosan összebújva a padon, õ nekitámaszkodott egy fának, és egykedvûen köpködte lába elé a tökmag héját. Mi nagy zajjal, lármásan kértük, hogy meséljen. Hátrasimította szemébe hulló haját, és ahogy beszélni kezdett, elhallgattunk.- Nagyon régen volt egy hatalmas téglagyár. A legnagyobb volt a világon. Rengeteg sok ember dolgozott benne, és a kéménye éjjel-nappal füstölgött. Az emberek veszekedtek, bántották egymást, és ezért víz tört föl a földbõl, és egy hajnalon elnyelte az egészet. Most a víz alatt dolgoznak, és soha többé föl nem jöhetnek.Ma arra jártam, és megnéztem.Olyan a víz fölöttük, mint egy tükör, csak néha itt-ott bugyborékol egyet. Öreg halász ül a ladikjában, azt mondta, feneketlen tó. Mindent elnyelõ, mély és feneketlen. Esztendõk óta kocsiszám öntik bele a szemetet, de elnyeli, és a tükre sima marad. A partján körbe sás nõtt, és madarak laknak benne.Hasra feküdtem a csónakban, és próbáltam a víz alá nézni, de csak a sötétet láttam. Holnap hajnalban kimegyek, és leúszom a fenékre…Valamennyien kiáltoztunk.- Hazudsz! A víz alatt nem lehet élni! Levegõ nélkül nem lehet élni! Hazudós! Feneketlen tó fenekére akar úszni!És valaki keményen mellének szegezte a kérdést:- Hol az a tó?Feszült örömmel, kamaszos kárörvendezéssel néztük õt, a rajtacsípettet, és vihogva bökdöstük egymás oldalát.Szokása szerint a magasba bámult, mintha onnan várná a segítséget, és csöndesen azt mondta:- A Lenke téren, a Fadrusz utca sarkánál, ahová örökké fúj a szél a hegy oldalán levõ barlangokból. Ott az a tó feneketlen.Aztán bólintott felénk, átlépte a vékony, kifeszített drótot, és eltûnt a bokrok között.Egyik nap a bodros hajú lány nevetve kérdezte:- Na, volt a feneketlen tó fenekén?Sokáig nézte õt, és komolyan mondta:- Nem. Még nem volt rá idõm.A lány gúnyosan nevetett, és õ csöndesen megszólalt.- Szép vagy.A lány zavarba jött, és elkerülte a szemét. Mi dermedten bámultuk õket, nem nevettünk, és nem is értettük a dolgot.- Meséljen valamit - mondta a lány, és oldalról kacéran pillantott rá.- Hozok neked egy szép ajándékot. Drágább, mint az ezüst, és az aranynál is drágább, mert a szivárvány színe van rajta. Most elmegyek, mert messzire utazom érte. Csak én tudom, hol van, és csak én tudom elhozni onnan. Várj rám, elhozom neked.A lány tágra nyílt szemmel hallgatta, és szomorúan, félve kérdezte:- Maga mért hazudik mindig?- És õ csöndesen válaszolt:Én mindig az igazat mondom.Belõlünk föltört hangos röhögéssel a lefojtott féltékenység.- Hazudós! Hazudós! - és a szomszéd gázgyár falai visszaverték a hangokat.Idegesen összerezzent, talán életében elõször. Hátrasimította a haját, és egyenes, kihúzott derékkal, büszkén végigmért bennünket, száján gõgös mosoly ült, és elment.Másnap kilépett a bokorból, foltozott inge alól óvatosan, mintha a szívét emelné ki, selyempapír csomagot húzott elõ. A lehántott burokból soha nem látott szép pávatoll millió színe csillant föl. Lassan forgatta, mint aki gyönyörködik változatos, gazdag pompájában. A lányra nézett, mélyen a szemébe, és halkan mondta:- Én soha nem hazudok. Ezt messzirõl hoztam neked, vad, veszélyes sziklákról, hasammal kúsztam, körmömmel kapaszkodtam, a nap tûzött rám, de elhoztam neked, mert szép vagy.- Üzletben vette! Vásárolta! - mondtuk, mikor elment, aztán elhallgattunk, mert a lány a selymes tollat arcához simította, és elmerengve, furcsán, mint aki titkot tud, fényes szemmel mosolygott.A reggeli lapokban olvastuk, hogy a Rudas-fürdõ oldalán a Gellérthegy meredek szikláiról a tûzoltók hoztak le egy fiatal suhancot, aki elhullatott pávatollat keresett. A hegy lábánál összegyûlt tömeg izgatottan figyelte a halálos veszélyben levõ gyereket, aki kezével kapaszkodva egy repedésben, lábával kalimpálva lógott a mélység fölött. Mikor a tûzoltó a létrán lekúszott vele, az izgatott tömegbõl többen pofozni kezdték. A gyerek riadtan, sírásra görbülõ szájjal tûrte egy ideig, aztán hirtelen mozdulattal kiugrott a gyûrûbõl és elfutott. Kezében ott szorongatta a pávatollat.Mikor eljött az õsz, sokáig bámulta a sárguló leveleket. A lány ingerülten rászólt.- Mit bámészkodsz?!- Nem látod? - mondta õ szomorúan. - Az õsz megcsókolta a terünket, és az elhalványodott. Meghalnak a fák, a fû, a bokrok.- Nevetséges! - mondta a lány. - Õsz van, és ezen semmi bámulni való!Õ eltûnõdve, csöndes hangján mesélni kezdett.- Egyszer egy nagy teremben jártam. Fehérek voltak a falak, az ágyak meg az emberek. Nagy volt a csönd, és lábujjhegyen jártam, hogy meg ne zavarjam. Az ablak elõtt is volt ágy, oda leültem. Kint a kertben sárgultak a levelek, és a nyitott ablakon át láttam, hogy egy szellõ beszökik. Körbefutott a termen, aztán megcsókolta az anyámat. Az õsz küldte be, a szememmel láttam. Akkor õ, mint most a tér, elhalványodott, és becsukta a szemét…Fázósan összehúzta magát, és fölhajtotta vékony nyakára a kabát gallérját. Nem szóltunk rá semmit, nem nevettünk az arcába, szomorúak lettünk.A lány a karjába kapaszkodott, riadt volt a szeme, sírós hangon förmedt rá.- Megint hazudtál! A szelet nem látni! Mondd, hogy hazudtál!Õ, a hazudós, ránézett hosszan, és lassan, megértõen bólintott.- Hazudtam. A szelet nem látni.Megsimította gyöngéden a lány haját, és vidám fütyörészésbe kezdett.Mikor lehullott a hó, és a tér szélén álló parányi óvoda faépülete átváltozott mesebeli kunyhóvá, beköltöztünk a Luther utcai kis cukrászdába. Itt töltöttük el az estéket, a túlórákból és borravalókból, amit mesterségünk szerint összekuporgattunk.Egyik este, mikor megérkezett, és összefagyott kezét fölmelegítette, mert napközben a Teleki téri piacon a csomagokat, kosarakat hordta haza az asszonyoknak, amikor már a krémesét is megette, és cigarettára gyújtott, megkértük, meséljen.Hátradõlt a széken, a mennyezet gipszmintáját nézte és hozzákezdett.- A múlt nyáron, sötét éjszakán, egy kékfényû, huncut kis csillag lecsúszott az égrõl. Magasról jött, és fényes csíkot húzott a sötét égre, hogy visszataláljon. Egy tó tükréhez ért le, és ámultan látta magát benne. Fölkapaszkodott a sásra, hintáztatta magát, és boldogan kacagott, milyen szép is õ.Teknõc hátán béka evezett arra, és fölkavarta a sima vizet.Mérgesen zavarta el hintájáról a csillag, de a béka nem ment. Csónakjával ott keringett elõtte, lágy hullámokat hajtva a sás alá."Jaj, de csúnya vagy!" - kiáltott a csillag, és a béka mérgesen szólt föl hozzá:"Lehet, de itthon vagyok, és te nem küldhetsz el!" Hosszú vitába kezdtek, és a tó világa két táborra szakadt."Menjen! Semmi dolga itt" - mondta a hosszú nyakú gólya.A sárga hajú kacsának más volt a véleménye:"Miért, kérem? Ez nem helyes. Õ vendég, és ezért tisztelni kell."Én egy karcsú fûzfa kinyúló ágán feküdtem, és hallgattam õket. Beszélt a fácán meg a csalogány is, rikoltozott a sokszínû páva, csak a halak tátogtak némán, merev szemmel figyelve az eseményeket. Éreztem, a hajnal megborzolta a hajamat, elõbújt álmából az árnyék, reggel lett. A kis csillag fölnézett az égre, de nem látta a csíkot, mert a nap letörölte. Leszálltam a fáról, a sáshoz mentem, de a csillag már nem élt.Hazahoztam emlékbe, egyszer majd megmutatom, olyan, mint egy lila színû kavics…- Lila kavics - biggyesztette száját a lány, és tükrében bodros haját rendezgetve kérdezte: - Szebbet nem tudsz?Õ fölkacagott, és vidáman mondta:- De igen! Szebbet is tudok!És mikor hozzákezdett boldogan mosolygó, fényes szemmel, még nem tudtuk, hogy ez lesz az utolsó, amit hallunk tõle.- Van egy malacom odahaza a szekrényemben. A háta föl van hasítva. Ott dobálom be a pénzemet. Tavaszra meghizlalom, hogy nehéz legyen, aztán földhöz csapom, mert tavaszra házasodom! A Szegényház téri templomban végiggurítják a piros szõnyeget, és búgni fog az orgona. A villamosok halkabban csöngetnek majd, és a taxisofõrök is kímélni fogják a dudáikat. Az egész várost meghívom, álljanak sorfalat az utcákon.Tavasszal, mikor kék az ég, amikor a kávéházak elé már kiülnek, a Körút lombos fáin vidáman berzenkednek a szemtelen verebek, és délben öblös hangon kondulnak a harangok. Tavasszal, mikor ez a város fölébred, akkor házasodom! Ti is ott lesztek mindannyian, és nevetni fogtok, likõrt iszunk, és telerakjuk a bendõnket virslivel meg mindenféle jó falattal! Hordószám csapoljuk a habzó sört, a csõszöket is meghívjuk, morc képükre mosolyt varázsolunk, a rendõrök is ott lesznek, és a fényes kardokkal õk szelik majd a pirosra sült cipókat. Tavasszal kilépünk a templomból a kék ég alá, elbúcsúzunk tõletek, és fényes testû gépmadárral elröpülünk messzire, egy kicsiny házba, föl a magas hegyek közé…Mosolyogva, csillogó szemmel hallgattuk.- Hazudsz! - mondta unottan a lány. - Tavaszra annyi sem lesz a pénzed, hogy ruhát vegyél magadnak.De õ csak nevetett.- Nem lesz? Azt mondod? Tavaszra? Akkor nem ismered a tavaszt! Bodros bárányfelhõt, langyos esõt, üde zöldet, mindent ad! A teret, a kedves teret fölöltözteti, és megtanítja mosolyogni a betegeket is. Kitárja az ablakokat, virágot varázsol a cserepekbe, és füttyszót a házmesterek szájába. Tavasszal boldogság van, akkor házasodom!Kint, az ónszínû égbõl hullt a hó, fehér pajzsot cipeltek hátukon a villamosok, és lassan, nesztelenül gurultak az autók, vigyázva az alvó város csöndjére.De mi hangosan kacagtunk, mert egy pillanatra köztünk járt a tavasz.Másnap fázósan ültünk, szívtuk a cigarettánkat, és idegesen doboltunk a kopott asztalka lapján. Ajtónyílásra fölkaptuk a fejünket, és szomorúan töltöttük teánkba a rumot.Õ szokása szerint hátradõlt a széken, és álmodó szemével egy pókhálót bámult, amely finom szálaival szétterült a mennyezet sarkában.- Ma nem jön el - mondta rekedten egyikünk .- Moziba ment.A csészékbe bámultunk, és lélegzetünket is visszatartottuk.- Nem hiszem - szólt halkan a hazudós, és fölállt. - Látni akarom! Hol van?A válasz után magára öltötte kizöldült kabátját és elment.A Rákóczi út sarkán értem utol. A Dohány utcában, ahol a mozi kijárata volt, megálltunk. Sapkámat a fülemre húztam, kezemmel fészket csináltam, és beléeresztettem forró leheletemet. Õ állt, mint az apró karó, amelyre a téren a drótot feszítik, és az ajtót nézte. Pontosan tíz óra volt, mikor az emberek kitódultak, zajongva, nevetgélve, magukkal hozva a mozi izgalmát.A lány is ott volt. Szorosan kapaszkodott egy fiatalember jól szabott télikabátjába, másik kezével nevetve igazította kapucniját a fején.Néztük õket, ahogy kimennek a Körútra, aztán eltûntek szemünk elõl.Céltalanul kószáltunk a városban. Késõ éjjel volt, mikor a híd közepén megállt, és hosszan bámulta a korláthoz dõlve a jégtáblákat.Szorosan mellette álltam. Egy cirkáló rendõr havas csákója alól gyanakvóan nézett, aztán tovább-ballagott Buda felé.Most szólalt meg elsõ ízben.- Látod, nem tudta megvárni a tavaszt. Ostobaság! Ez nem tart soká, csak õ nem tudja. Holnap már zöld lesz a tér, és a lombos bokrok elnyelik az embert. Szétolvad mind a jégkéreg, a szívérõl is, és eljön hozzám a padra, és sírni fog. De én már nem mesélek neki, és már nekem soha többé nem kell.Hevesen megrázta a fejét, sapkájáról egy hódarab vált le, és elindultunk hazafelé.Hosszú estéken át hiába vártuk õt. Többé nem jelentkezett.Aztán összekavarodott a világ, és a háború kemény ökle ellopta tõlünk a teret, és elveszett a fiatalságunk is.…A napokban egy meredek budai utcán jöttem le az autóbuszmegállóhoz. Mikor benéztem az egyik kerítésen, megláttam a lányt. Bizalmatlanul méregette a bámuló idegent, majd megismert, nevetve szaladt a kiskapuhoz, és kezemnél fogva behúzott. Színes kerti székre ültünk, és büszkén mutatta a kisfiát, aki odább, a rózsabokor árnyékában játszott.- Elmondta, hogy férjhez ment, boldog, ez a kis ház az övék, és most kapott villany-hûtõszekrényt, mert a jeges ide nem jár föl.Aztán a régi emlékek következtek. Sorba vettük a régi társaságot, ki él, ki nem, kibõl mi lett.- A hazudós? - mondta elgondolkozva. - Nem hallottam én sem róla. Talán meghalt.- Egy legyet hessentett el nevetve az arcáról, és helyes fintort vágott.A tovaszálló légy után néztem, úgy mondtam csöndesen.- Nagy szerelem volt az akkor, azt hittük, a sírig tart.Jóízûen nevetett, mint valami tréfán.- Jaj, de nagy csacsiság volt! Milyen buta is az ember, míg gyerek! Nem is hiszem, hogy él. Nem, biztosan nem! Nem volt õ életrevaló. Szegény. Az ostoba kis hazugságaival.Legyintett, és apró bõrtárcából cigarettával kínált.Rágyújtottunk.A kisfiú szaladt hozzánk, rózsaszínû ujjacskáját föltartva, mintha ezzel is vádolná a tüskét, ami fölkarcolta. Keservesen sírt a mama ölében, aki magához szorítva dajkálta, és apró csókokkal hintette be kerek kis kobakját.- Mesélj! - szipogott a gyerek. - Meséld el a szépet, hogy elmúljon!És a mama, gyöngéden ringatva õt, csöndesen hozzákezdett:

- Valamikor régen egy kékfényû, huncut kis csillag lecsúszott az égrõl. Magasról jött, és fényes csíkot húzott, hogy visszataláljon…

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.